โรงเรียนรับขวัญ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

English : เป็นการเรียนกลุ่มเล็กๆ (4-6 คน) เป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา เรียนรู้ Phonic, คำศัพท์ต่างๆ บทสนทนา เน้นให้เด็กๆ มีส่วนร่วมโต้ตอบและกล้าใช้ภาษาอังกฤษกับครูผู้สอน โดยจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รูปแบบการเรียนจะเป็นการสอนโดยยึดตัวผู้เรียนเป็นหลัก (Child Center) เป็นการเรียนผ่านสื่อต่างๆ เช่น เกมส์, กิจกรรม ซึ่งเด็กๆ จะได้รับความรู้และสนุกสนานทำให้รักในวิชาภาษาอังกฤษ

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340