โรงเรียนรับขวัญ

โดย อาจารย์รับขวัญ จงเกื้อตระกูล

โรงเรียนภาษาและดนตรีรับขวัญ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันสอนดนตรีสากล ดนตรีไทย รวมถึงภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนและผู้สนใจ โดยมีเจตนารมณ์ในการให้ความรู้ในทักษะด้านต่างๆแก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ซึ่งผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้ และความสุข สนุกสนานและปลุกฝังให้เกิดความรักในการเรียนเมื่อมาเรียนที่โรงเรียนของเรา นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ด้านการเรียนดังกล่าวแล้ว โรงเรียนภาษาและดนตรีรับขวัญ ยังมีปณิธานในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะทางสังคม และอารมณ์ให้แก่เด็กๆ ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาและเป็นมากกว่าโรงเรียนสอนเสริมทักษะ โดยคณะครูผู้สอน อาจารย์ รวมถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีปณิธานมุ่งหวังให้เด็กๆเติบโตเป็นอนาคตที่ดี และเป็นเด็กดีของครอบครัวต่อไป

 

โรงเรียนภาษาและดนตรีรับขวัญ มีสอนภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ และดนตรีไทย – สากล เช่น เปียโน ไวโอลีน กีตาร์ ขับร้อง
ขิม จะเข้ ระนาด ขลุ่ย รำไทย ฯลฯ ด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง สำหรับ
เด็กเล็ก และตั้งแต่ 3-4 ปีขึ้นไป ซึ่งดำเนินการสอนโดยคณาจารย์
ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะทุ่มเทเวลาเพื่อความ
พอใจสูงสุดของลูกศิษย์
นับว่าโรงเรียนภาษาและดนตรีรับขวัญมีวิชาให้นักเรียนเลือก
เรียนได้ครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและสะดวกต่อ
ผู้ปกครองในการรับส่ง